Terms Of Use
 1. Sąvokos
  • Pardavėjas – MB “Interjero dizaino ir architektūros studija” , juridinio asmens kodas: 304829909 , registruotos buveinės adresas: Ulonų g. 3-86, LT-08240 Vilnius 
  • Pirkėjas – asmuo, perkantis Pardavėjo siūlomas prekes, besinaudodamas idas.lt internetine parduotuve.
   • Pirkėjas yra fizinis asmuo, sulaukęs pilnametystės ir kurio veiksnumas nėra apribotas;
   • Pirkėjas yra nepilnametis asmuo nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, perka tik turėdamas tėvų ar globėjų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jis savarankiškai disponuoja savo pajamomis;
   • Pirkėjas yra juridinis asmuo ar kitos organizacijos;
   • Pirkėjas yra visų aukščiau nurodytų asmenų įgaliotas atstovas.
  • Parduotuvė – elektroninė MB “Interjero dizaino ir architektūros studija” parduotuvė, pasiekiama adresu idas.lt
  • Taisyklės – šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės, kuriomis nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo tarpusavio teisės ir pareigos, prekių įsigijimo ir apmokėjimo sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu susijusios nuostatos.
 2. Bendrosios nuostatos
  • Šios Taisyklės yra privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo tarpusavio teises ir pareigas ir atsakomybę bei kitas su Pardavėjo siūlomų prekių pirkimu – pardavimu susijusias nuostatas Pirkėjui įsigyjant prekes iš Pardavėjo.
  • Pirkėjas prekes ir paslaugas Parduotuvėje gali įsigyti tik sutikęs su Taisyklėmis. Pirkėjui patvirtinus susipažinimą su Taisyklėmis, jis įsipareigoja jų laikytis bei jas vykdyti. Įsigydamas prekes ir paslaugas Parduotuvėje, Pirkėjas sutinka su Taisyklių taikymu ir patvirtina, kad jas suprato. Tuo atveju, kai Pirkėjas neperskaitė ir (ar) nesuprato Taisyklių arba su jomis nesutiko, jis negali pirkti prekių ir paslaugų Parduotuvėje.
  • Pardavėjas pasilieka teisę keisti Taisykles. Taisyklių pakeitimai įsigalioja po jų paskelbimo Parduotuvėje. Jei Pirkėjas po Taisyklių pakeitimų paskelbimo bet kokiu būdu naudojasi Parduotuve, laikoma, kad jis sutinka su visais Taisyklių pakeitimais.
 3. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymas
  • Pirkimo – pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta, kai Pirkėjas Parduotuvėje:
   • Pateikia užsakymą bei suformuoja prekių krepšelį, laikydamasis Pardavėjo nurodytų instrukcijų ir nurodo prekių pristatymo adresą;
   • Susipažinęs su Taisyklėmis pasirenka apmokėjimo būdą bei visiškai apmoka užsakymą;
   • Pardavėjas patvirtina Pirkėjo užsakymą atsiųsdamas patvirtinimo pranešimą nurodytu el. paštu.
   • Tais atvejais, kai Pirkėjas nesutinka su Taisyklėse išdėstytomis nuostatomis ar dalimi iš jų, jis negali užsisakyti prekių Parduotuvėje.
  • Pirkimo – pardavimo sutartis galioja iki visiško įsipareigojimų pagal šią sutartį įvykdymo. Pirkimo – pardavimo sutartis laikoma įvykdyta, kai prekės perduodamos Pirkėjui Taisyklių ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka.
  • Patvirtinus Pirkėjo užsakymą, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti prekių kainą ir priimti Parduotuvėje užsakytas prekes.
  • Pardavėjas gali netvirtinti Pirkėjo užsakymo, jei Pirkėjas neįvykdo visų prekės užsakymo sąlygų, jeigu Pirkėjas nepatvirtino sutikimo su Taisyklėmis.
 4. Pirkėjo teisės ir pareigos
  • Pirkėjas turi teisę atsisakyti Pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos Parduotuvėje, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų;
  • Pirkėjas turi teisę grąžinti ir /ar pakeisti nekokybiškas prekes, pasinaudoti prekėms taikomomis garantijomis.
  • Prekių keitimas, grąžinimas ar trūkumų šalinimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso nuostatomis ir 2014 m. liepos 22 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 738 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. nutarimo Nr. 697 „Dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo“.
 5. Pirkėjo įsipareigojimai
  • Pirkėjas privalo sumokėti prekių ir papildomų paslaugų (pristatymo, užnešimo, surinkimo ir kt.) kainą ir priimti prekes šiose Taisyklėse numatyta tvarka.
  • Priimdamas prekes jas apžiūrėti ir patikrinti, taip pat Taisyklių nustatyta tvarka informuoti Pardavėją apie siuntos sugadinimą, aiškiai matomus prekės defektus, prekės modelio, komplektacijos neatitikimą Pirkėjo užsakymui.
  • Apmokėti prekės grąžinimo išlaidas, jeigu jos tenka Pirkėjui.
  • Pasikeitus Pirkėjo duomenims, kurie buvo nurodyti užsakymo formoje, jis privalo nedelsiant apie tai pranešti Pardavėjui.
  • Norėdamas atsisakyti arba pakeisti pateiktą užsakymą Pirkėjas privalo apie tai pranešti el. paštu: info@idas.lt
  • Laikytis kitų Taisyklėse bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.
 6. Pardavėjo teisės
  • Be išankstinio perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis Parduotuve, taip pat panaikinti Pirkėjo registraciją, jei Pirkėjas bando pakenkti Parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui ir / ar pažeidžia savo pareigas; Pardavėjas neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.
  • Laikinai arba iš viso nutraukti Parduotuvės veiklą, keisti Parduotuvę ar atskiras jos dalis, visą ir bet kokį jos turinį, riboti joje atliekamus pirkimus, pakeisti Parduotuvės veiklos internetinį adresą; Pardavėjas neatsako už jokius tokiais veiksmais sukeltus neigiamus padarinius Pirkėjui.
  • Pakeisti Taisykles, prekių kainas, pirkimo sąlygas ir / ar bet kokias kitas su Parduotuve susijusias instrukcijas, apie pakeitimus paskelbdamas Parduotuvėje.
  • Pardavėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.
 7. Pardavėjo įsipareigojimai
  • Pardavėjas įsipareigoja sudaryti sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis internetinės parduotuvės idas.lt teikiamomis paslaugomis.
  • Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu:
   • Pirkėjas nesumoka už prekes per 1 (vieną) darbo dieną, kai moka pavedimu;
   • Esant kainodaros ar produkto aprašymo klaidai;
  • Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumą, saugoti jo duomenų slaptumą, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose ir/ar Parduotuvės Privatumo ir slapukų politikoje nustatytus atvejus.
 8. Prekių kokybė ir garantija
  • Kiekvienos idas.lt parduodamos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.
  • Parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formos ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamų elektroninių prietaisų ypatybių ar kitų techninių priežasčių, taip pat atsižvelgiant į protingai galimus išvaizdos neatitikimus, dėl naudojamų natūralių medžiagų unikalumo.
  • Pardavėjas visoms prekėms suteikia 24 mėnesių garantiją, jei prekės aprašyme nėra nurodyta kitaip.
  • Pirkėjui garantija suteikiama pateikus PVM sąskaitą-faktūrą.
  • Tuo atveju, kai Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims daiktų kokybės garantijos nesuteikia, galioja Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatyta garantija.
 9. Prekių kainos ir apmokėjimo tvarka
  • Prekes Parduotuvėje įsigyti galima tik atlikus išankstinį mokėjimą. Atsiskaityti galima naudojantis Swedbank, Seb, Luminor, Citadele ir Šiaulių bankas elektroninės bankininkystės paslaugomis. Atsiskaitymai galimi euro valiuta. Mokėjimai apdorojami naudojantis MakeCommerce.lt mokėjimų platforma.
  • Prekių kainos Parduotuvėje ir / ar užsakyme yra nurodomos eurais su įskaičiuotu pridėtinės vertės mokesčiu.
  • Prekių pirkimo dokumentai (PVM sąskaitos faktūros) Pirkėjui pristatomos kartu su įsigytomis Prekėmis.
 10. Prekių pristatymas
  • Prekės pristatomos visame pasaulyje, tačiau nuo pristatymo vietos priklauso pristatymo paslaugos kaina:
   • Europos Sąjungos teritorijoje prekės yra siunčiamos nemokamai;
   • Ne Europos Sąjungos teritorijoje prekės yra pristatomos nemokamai, jeigu užsakymo kaina viršija 500 Eur. Tokiu atveju, jeigu užsakymo kaina neviršija 500 Eur, prekių pristatymo kaina yra 35 Eur.
  • Prekės, kuriomis yra prekiaujama Parduotuvėje, yra gaminamos gavus Pirkėjo užsakymą, todėl prie Prekės pristatymo termino skaičiuojamas 20 d.d. Prekės gamybos terminas. Šis terminas nėra imperatyvus, todėl dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių gali keistis. Pardavėjas visais atvejais įsipareigoja informuoti Pirkėją dėl pasikeitusių Prekės pristatymo terminų.
  • Pardavėjas pristato prekes Pirkėjui iš anksto su Pirkėju suderintais terminais. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas.
  • Priimdamas Prekes Pirkėjas privalo patikrinti Prekės būklę, prekių kiekį, kokybę ir asortimentą.
  • Pastebėjęs prekės pažeidimą, prekių kiekio, kokybės, asortimento neatitikimą, Pirkėjas prekės privalo nepriimti ir tai pažymėti važtaraštyje. Pirkėjui priėmus prekes ir pasirašius važtaraštį be pastabų, laikoma, kad perduota prekė yra be defektų, prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka pirkimo-pardavimo sutarties sąlygas. Kai pažeidimus ir kitus neatitikimus Pirkėjas pastebėjo vėliau, jis turi pranešti Pardavėjo nurodytu el.paštu arba telefonu. Reikiamą dalį Pardavėjas įsipareigoja pakeisti per 15-45 d. d. nuo pretenzijos gavimo dienos.
  • Pristačius prekes Pirkėjo nurodytu adresu laikoma, kad prekės Pirkėjui yra perduotos, nepriklausomai nuo to, ar prekes faktiškai priima Pirkėjas, ar bet kuris kitas asmuo, priėmęs prekes nurodytu adresu. Tuo atveju, kai Pirkėjas pats negali atsiimti prekių, o prekės pristatytos nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui. Jei planuojamą prekių pristatymo dieną prekės nepristatomos, Pirkėjas nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip kitą dieną po planuotos prekių pristatymo dienos, apie tai informuoja Pardavėją. Priešingu atveju Pirkėjas praranda teisę reikšti Pardavėjui reikalavimus, susijusius su prekių pavėluotu pristatymu ir / ar nepristatymu.
  • Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.
 11. Prekių grąžinimas ir keitimas
  • Pirkėjas turi teisę nenurodydamas priežasties per 14 (keturiolika) dienų nuo prekės pristatymo (gavimo) dienos atsisakyti elektroninių ryšių priemonėmis sudarytos Pirkimo – pardavimo sutarties. Pirkėjas informuoja Pardavėją elektroninių ryšių priemonėmis, elektroniniu paštu: info@idas.lt arba telefonu +370 699 27999
  • Prekės Pardavėjui grąžinamos ne vėliau kaip 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo pranešimo apie Pirkimo – pardavimo sutarties atsisakymą pateikimo Pardavėjui. Už prekės tinkamą supakavimą grąžinimui atsako Pirkėjas. Pirkėjui tenka tiesioginės prekės grąžinimo išlaidos, nebent Pardavėjas po pranešimo apie sutarties atsisakymą gavimo Pirkėjui nurodo kitaip.
  • Prekės grąžinamos Pardavėjo adresu Ulonų g. 3-86, LT-08240 Vilnius. Prieš grąžinant prekes Pirkėjas privalo susisiekti su Pardavėju nurodytu telefonu ar elektroniniu paštu (tel. +370 699 27999 arba el. paštu info@idas.lt) ir suderinti prekių grąžinimo būdą.
  • Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:
   • Grąžinama prekė turi būti originalioje ar kitos rūšies tvarkingoje pakuotėje;
   • Prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
   • Prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.), šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė;
   • Grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;
   • Grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimą patvirtinančią PVM sąskaitą faktūrą.
  • Pinigai už grąžintas nekokybiškas prekes per 15 dienų visais atvejais pervedami mokėjimo pavedimu ir tik į mokėtojo banko sąskaitą.
  • Pardavėjas nelaikomas pažeidusiu pinigų grąžinimo sąlygų, jei pinigų jis negali perversti dėl Pirkėjo kaltės (delsimo grąžinti prekes, netikslių duomenų ar pan.).
  • Vadovaujantis 2014 m. liepos 22 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 738 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. nutarimo Nr. 697 „Dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo“ Pirkėjui įsigijus tinkamos kokybės prekes ir norint jas pakeisti analogiškomis prekėmis arba atgauti sumokėtus pinigus, grąžinant prekę dėl Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.362 straipsnyje nurodytų priežasčių, toks prašymas gali būti tenkinamas tik Pardavėjui sutikus. Ši taisyklė taikoma įsigijus šias prekes:
   • kiliminę grindų dangą, išskyrus kilimus ir kilimėlius;
   • baldus, šviestuvus.
  • Jeigu grąžinama prekė nėra pilnai sukomplektuota, yra sugadinta, netvarkinga ir / ar netinkamai supakuota, Pardavėjas turi teisę nepriimti grąžinamos prekės ir negrąžinti Pirkėjo sumokėtų pinigų už grąžinamą prekę arba įvertinti grąžintos prekės vertę ir Pirkėjui grąžinti skirtumą, kuris gaunamas atėmus apskaičiuotą prekės nuvertėjimo sumą iš pradinės prekės sumos.
  • Pirkėjas negali grąžinti tokių prekių, kurių grąžinimo galimybės nenumato Lietuvos Respublikos teisės aktai.
 12. Šalių Atsakomybė
  • Pirkėjas atsako už idas.lt užsakymo formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių duomenų ir / ar laiku jų neatnaujina, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.
  • Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai atsiranda dėl to, kad Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su Taisyklėmis ir / ar Pirkimo–pardavimo sutartimi, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
  • Pirkėjas prisiima atsakomybę už grąžinamas prekes, iki jos pasieks Pardavėjo nurodytą grąžinimo adresą.
  • Jei Pardavėjo Parduotuvėje yra nuorodų į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.
  • Pardavėjas neatsako už Pirkimo–pardavimo sutarties nevykdymą ir / ar prekių nepristatymą ar pavėluotą pristatymą, jei tai įvyko dėl trečiųjų asmenų kaltės ar dėl aplinkybių, kurių Pardavėjas negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti Pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo metu ir negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui (force majeure aplinkybės). Jei nurodytos aplinkybės trunka ilgiau kaip 1 (vieną) mėnesį, šalys tarpusavio susitarimu gali nutraukti Pirkimo–pardavimo sutartį.
 13. Informacijos teikimas
  • Pardavėjas visus pranešimus siunčia užsakymo formoje Pirkėjo pateiktu elektroninio pašto adresu.
  • Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
 14. Baigiamosios nuostatos
  • Visa informacija, kuri pateikiama Pardavėjo Parduotuvės tinklalapyje, įskaitant, bet neapsiribojant, šias Taisykles, laikoma pateikta Pirkėjui raštu.
  • Visos Prekių nuotraukos pateikiamos idas.lt yra originalios ir saugomos autorių teisių, todėl draudžiama jas bet kokiu būdu atgaminti, perduoti, parduoti ar kitaip platinti (daryti viešai ar neviešai prieinamus kitiems asmenims).
  • Taisyklėms ir Pirkimo – pardavimo sutarčiai tarp Pirkėjo ir Pardavėjo yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
  • Visi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo kilę nesutarimai dėl Taisyklių yra sprendžiami derybų keliu. Šalims neišsprendus ginčo derybų būdu ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
  • Šios Taisyklės atnaujintos 2021 m. balandžio mėn. 28 d.